Evropský fond pro regionální rozvoj.
Praha & EU - Investujeme do vaší budoucnosti
Registrační číslo projektu: CZ.2.16/3.1.00/24024
OPPK


Laboratoř pro výzkum
nádorů trávicího ústrojíProjekt je financován z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost, výzvy 04, oblasti podpory 3.1, prioritní osy 16.3 Inovace a podnikání, oblasti podpory 16.3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí.

O projektu

Název projektu: „Laboratoř pro výzkum nádorů trávicího ústrojí“
Reg.číslo: CZ.2.16/3.1.00/24024

Evropský fond pro regionální rozvoj Operační program Praha konkurenceschopnost (OPPK) Oblast podpory: 3.1 - Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí

Popis projektu

Základním cílem projektu je zkvalitnění a rozšíření výzkumných aktivit v oblasti nádorů trávicího ústrojí na 3.LF UK.

Nádorová onemocnění nesporně patří ve vyspělých zemích mezi nejdůležitější medicínské problémy. Zhoubné nádory trávicího ústrojí, představované zejména karcinomy, jsou v současnosti řazeny mezi klinicky nejzávažnější nádorová onemocnění.

Bližší poznání alterací regulačních mechanismů základních buněčných funkcí vedoucích ke vzniku a vývoji nádorového procesu patří k základním podmínkám jak včasné a přesné diagnózy nádorového onemocnění, tak k hledání nových racionálnějších terapeutických přístupů.

Zřízení nové laboratoře pro výzkum nádorů trávicího ústrojí a její vybavení požadovanými přístroji bude znamenat mimořádně významné rozšíření metodických možností ve výzkumné činnosti ústavu. Nákup těchto přístrojů umožní přechod na kvalitativně vyšší úroveň zavedením metod molekulární patologie s možností detekce buněčných alterací na molekulární úrovni, především na úrovni nukleových kyselin a proteinů.

Laboratorní vybavení, které bude pořízeno umožní detekci genových alterací, a to jak genů jejichž mutace se u kolorektálního karcinomu často vyskytují (APC, KRAS, TP53), tak genů, jejichž alterace nejsou obligatorní (BRAF, CTNNB, HRAS, NRAS).

Vzhledem k tomu, že základem nádorového procesu jsou právě alterace uvedených genů a proteinů, bude možné korelovat získané poznatky s výsledky metod již v ústavu používaných, především s histologickým obrazem nádoru a s expresí příslušných diferenciačních znaků. Tento přístup využívají všechny špičkové výzkumné laboratoře, takto získané výsledky je možné publikovat v mezinárodních odborných časopisech.

Nové přístrojové vybavení podstatně rozšíří i možnosti in vitro kultivace buněk izolovaných z nádorové tkáně a dlouhodobě expandovaných v podmínkách in vitro. V případě neuroendokrinních tumorů počítáme se zakládáním nových buněčných kultur, které jsou dodnes celosvětově zcela jedinečné. Navíc bude možné rozšířit a zdokonalit i experimenty na buněčných liniích, které jsou již v současné době ve výzkumné činnosti ústavu používány.

Realizace projektu Laboratoře pro výzkum nádorů trávicího ústrojí povede k těsnému propojení základního, aplikovaného a klinického výzkumu s bezprostředním dopadem na zdraví obyvatel nejen Prahy, ale vzhledem k superkonsiliárnímu charakteru pracovišť 3. LF UK a Fakultní nemocnici Královské Vinohrady i celé České republiky.

Laboratoř pro výzkum nádorů trávicího ústrojí (LVNTÚ) vznikne jako součást Ústavu patologie 3.LF UK (ÚP), které je jedním z vědecko-výzkumných pracovišť – funkční jednotkou 3.lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Bude lokalizována do budovy 3. LF UK v Praze, Ruská 87.

V rámci projektu dojde k pořízení následujících technologií:

 • 1.Automatizovaný systém pro izolaci DNA/RNA
 • 2.Kompletní elektroforetický systém 2x
 • 3.Přístroj pro automatizaci denaturace a hybridizace při „in-situ“ fluorescenční hybridizaci (F)ISH.
 • 4.ELISA automat. čtečka
 • 5.Automatická promývačka Elisa destiček
 • 6.Real-Time PC analyzátor
 • 7.PCR cykler
 • 8.UV PCR kabinet
 • 9.Třepačka s vodní lázní
 • 10.Vakuová sušička gelů
 • 11.Hlubokomrazící boxy 2x
 • 12.Mraznička 2x
 • 13.Spektrofotometr pro měření koncentrací DNA/RNA
 • 14.Dokumentační systém
 • 15.Chlazená centrifuga
 • 16.Centrifuga MiniSpin
 • 17.CO2 inkubátor
 • 18.Laminární box, systém BIOHAZARD
 • 19.Velký diagnostický mikroskop s fluorescencí


Termíny projektu

Projekt byl zahájen 1.února 2011. Předpokládané dokončení realizace projektu je plánováno na 31.1.2012.


Projekt je financován z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost, výzvy 04, oblasti podpory 3.1, prioritní osy 16.3 Inovace a podnikání, oblasti podpory 16.3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí